Опрема за отпрашување-Scheuch

Scheuch e интернационален лидер за вентилација и отпрашување во многу индустриски гранки.

Иновативни решенија за прочистување на воздухот во индустриските капацитети.